De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 werken met tablets. Op de tablet kunnen de kinderen rekensommen en taalopgaven maken uit de methode die we nu gebruiken op school. Het werken met tablets gaat via het programma Snappet.
Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen werken via Snappet aan leerdoelen van kernvakken die aansluiten bij hun eigen niveau. Een klassieke les bestaat uit klassikale instructie, eventueel een verlengde instructie, verwerking en afronding. De leerkracht bereidt de les voor en evalueert na afloop. Snappet ondersteunt de leerkracht bij al deze stappen, voor meer passend en opbrengstgericht onderwijs.

De leerkracht geeft de gewone lesinstructie met behulp van het digibord. Snappet sluit aan bij de gebruikte lesmethoden. Op de tablet is aanvullend materiaal beschikbaar, zoals educatieve filmpjes over het specifieke onderwerp. Dit materiaal kan klassikaal worden ingezet via het digibord. Ook kan er met de tablets centraal op het digibord worden gewerkt: bijvoorbeeld door de eerste paar sommen samen te doen, waarbij het overzicht van de gegeven antwoorden (anoniem) zichtbaar wordt op het digibord. Zo weet de leerkracht dat iedereen bij de les is. Op basis van individuele leerresultaten tot nu toe geeft Snappet inzicht in welke leerlingen mogelijk meer aandacht nodig hebben bij deze les. De leerkracht kan kiezen deze even apart te nemen voor extra instructie. Voor het toepassen en oefenen van de leerstof pakken de leerlingen hun tablet. De leerkracht bepaalt wanneer de leerstof wordt gemaakt op de tablet. Het werken via de tablet biedt een directe leerervaring. Ieder kind heeft zijn eigen werk. De lesstof wordt op diverse manieren aangeboden. De leerling voert het antwoord digitaal in en krijgt meteen feedback: een groene krul of een rode streep. Bij een rode streep is er direct de kans het antwoord te verbeteren. Vervolgvragen worden moeilijker of makkelijker op basis van de resultaten.

De leerkracht ziet op het dashboard de voortgang van iedere leerling: een antwoord dat in één keer goed was, is een groen blokje, na twee of meer keer proberen goed geeft een oranje blokje, en fout is rood. Het dashboard geeft het overzicht van de hele klas. Zo weet de leerkracht welke leerlingen extra hulp nodig hebben, of dat een bepaalde opgave meer toelichting nodig heeft. Gericht complimenten geven gaat ook eenvoudiger. Na het afronden van de les van die dag heeft de leerling de mogelijkheid extra te werken. Achter elke les staat een plusje (+). Hiermee komen de kinderen in het programma van het extra werk. Dit kan zowel remediëring zijn of verrijking, afhankelijk van hoe de kinderen de lessen gemaakt hebben. Daarnaast kunnen de leerlingen zelfstandig werken aan leerdoelen die in de les aan de orde zijn geweest.

Omdat de resultaten van de verwerkingsfase direct zichtbaar zijn, kan de leerkracht daar direct op in spelen. Lastige vragen kunnen nogmaals doorgesproken worden. Aan het einde van de dag zijn de resultaten direct beschikbaar. Snappet vergelijkt de voortgang van een leerling tegen de leerdoelen, tegen de rest van de klas, en de hele klas tegen de rest van Nederland. De leerkracht heeft zo extra informatie om de volgende les zo goed mogelijk in te richten.

De voordelen van het werken met Snappet zijn:
-De kinderen krijgen opgaven op hun eigen niveau. Kinderen die meer aankunnen krijgen uitdagende opdrachten, kinderen die moeite hebben met een bepaald vak krijgen opgaven aangepast aan hun niveau.
-Kinderen doen hierdoor allemaal succeservaringen op.
-Kinderen die meer aankunnen hoeven niet te wachten. Na de instructie kunnen ze direct aan het werk op hun eigen niveau met veel opdrachten.
-De tablet houdt bij welke opgaven en opdrachten kinderen al kunnen. De tablet biedt hierdoor steeds nieuwe opgaven aan net boven het niveau van een leerling. Elke leerling wordt dus uitgedaagd.
-De leerkracht ziet tijdens de les welke fouten kinderen maken. Dit wordt ‘live’ zichtbaar gemaakt op de computer van de leerkracht, zodat hier snel op ingesprongen kan worden door de leerkracht.
-Doordat de leerkracht direct ziet wat er fout gaat tijdens de inoefening kan er, als dat nodig is, aan een (klein) groepje extra instructie worden gegeven. De rest van de groep kan doorwerken.
-Kinderen krijgen direct feedback van de tablet. Ze zien welke fouten ze maken en welke opgaven ze goed maken. Dit werkt motiverend.
-Uit onderzoeken van de universiteiten in Twente en Nijmegen blijkt dat de resultaten omhoog gaan, doordat kinderen op hun eigen niveau werken en veel meer opgaven maken dan in het werkschrift. De tablet geeft immers eindeloos veel opdrachten aan de kinderen.