Engels in alle groepen

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is onmisbaar om aan de samenleving te kunnen deelnemen. Daarom blijft Nederlands in toekomstgericht onderwijs een kernvak.

Naast Nederlands wordt de Engelse taal steeds belangrijker. Leerlingen komen bijna dagelijks met het Engels in aanraking via media en games. Leerlingen krijgen daarom in alle groepen les in het vak Engels. Dat verbetert de aansluiting op het voortgezet onderwijs, waar Engels al een kernvak is. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat leerlingen die al op jonge leeftijd Engels leren communicatief vaardiger zijn dan andere leerlingen. Het aanleren van de Nederlandse taal wordt daarbij niet gehinderd, ook als Nederlands niet de moedertaal is.

Doelen:
-De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten.
-De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of te geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal.
-De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen.
-De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek.

In de onderbouwgroepen krijgen de kinderen het vak Engels spelenderwijs aangeboden. Het doel is dat ze een positieve houding ontwikkelen t.o.v. het leren van Engels vanuit de ontwikkelingsfase van de kinderen, bijvoorbeeld in de vorm van liedjes en spelletjes.

Tablets en chromebooks

De kinderen in groep 3 hebben allemaal hun eigen i pad. De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 werken met chromebooks. De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 maken op hun eigen niveau de rekensommen en taalopgaven op de tablet met behulp van het programma Snappet.

De voordelen van het werken met Snappet zijn:
-De kinderen krijgen opgaven op hun eigen niveau. Kinderen die meer aankunnen krijgen uitdagende opdrachten, kinderen die moeite hebben met een bepaald vak krijgen opgaven aangepast aan hun niveau.
-Kinderen doen hierdoor allemaal succeservaringen op.
-Kinderen die meer aankunnen hoeven niet te wachten. Na de instructie kunnen ze direct aan het werk op hun eigen niveau met veel opdrachten.
-De tablet houdt bij welke opgaven en opdrachten kinderen al kunnen. De tablet biedt hierdoor steeds nieuwe opgaven aan net boven het niveau van een leerling. Elke leerling wordt dus uitgedaagd.
-De leerkracht ziet tijdens de les welke fouten kinderen maken. Dit wordt ‘live’ zichtbaar gemaakt op de computer van de leerkracht, zodat hier snel op ingesprongen kan worden door de leerkracht.
-Doordat de leerkracht direct ziet wat er fout gaat tijdens de inoefening kan er, als dat nodig is, aan een (klein) groepje extra instructie worden gegeven. De rest van de groep kan doorwerken.
-Kinderen krijgen direct feedback van de tablet. Ze zien welke fouten ze maken en welke opgaven ze goed maken. Dit werkt motiverend.
-Uit onderzoeken van de universiteiten in Twente en Nijmegen blijkt dat de resultaten omhoog gaan, doordat kinderen op hun eigen niveau werken en veel meer opgaven maken dan in het werkschrift. De tablet geeft immers eindeloos veel opdrachten aan de kinderen.

In groep 3 hebben we de nieuwste versie van de methode Veilig leren lezen aangeschaft. De opdrachten worden zowel op papier als digitaal gemaakt. Doordat de software uitgebreider is en er een koppeling is met de opdrachten die de kinderen op papier maken is het maken van de digitale opdrachten steeds belangrijker geworden. Deze digitale opdrachten kunnen op elke leerling individueel worden afgestemd. Dit kan voor zowel lezen als spelling. Elke leerling in groep 3 kan zo op zijn eigen werkplek de digitale opdrachten van de nieuwe leesmethode maken. Op deze wijze kunnen we de opdrachten op elke leerling afstemmen, is er geen tijdverlies en kan het optimale rendement bereikt worden.

Sociale vaardigheden

Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met de Kanjertraining. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en wil pestgedrag voorkomen.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en met respect een ander te benaderen. De methode bevordert het actieve burgerschap en de sociale integratie. De sociale competenties worden bijgehouden via het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVas). In alle groepen worden er lessen uit deze methode gegeven. Alle leerkrachten en onderwijsassistent zijn geschoold en gediplomeerd als Kanjercoach.

Plusgroep

We hebben twee geschoolde hoogbegaafdheidspecialisten in ons team, Juf Henriette en juf Alitha. De leerkrachten vullen van alle kinderen een hoogbegaafdheids signaleringslijst in. Kinderen die meer aankunnen worden dan op bepaalde momenten begeleid buiten de groep met plustaken. Hiervoor is een hoogbegaafdheidbeleid gemaakt, waarin criteria staan waar kinderen aan moeten voldoen om te kunnen deelnemen aan de plusgroep en op welke manier deze kinderen worden uitgedaagd.

De criteria hebben niet alleen te maken met de scores op de methode gebonden toetsen en de niet methodegebonden toetsen (CITO). We kijken ook naar de motivatie en werkhouding van de leerling. Met elke leerlingen in de plusgroep vindt vooraf een gesprekje met de leerkracht plaats waarin de leerling vertelt waarom hij of zij graag in de plusgroep wil.

Juf Henriette en juf Alitha geven 1 keer in de 14 dagen les aan de plusgroep. We hebben een plusgroep voor de onderbouw en voor de bovenbouw. De kinderen maken in de plusgroep extra werk buiten de methode. U kunt hierbij denken aan het uitdiepen van een bepaald onderwerp dat aansluit bij de belevingswereld van het kind en dat vervolgens aan elkaar of aan de klas wordt gepresenteerd. Ook wordt er gewerkt met het ‘Grote vooruitwerklabboek’ voor hoogbegaafde kinderen. Bij de kleuters en in groep 3/4 werken de kinderen uit de ‘Slimme kleuterkist’, waarin veel spellen zitten die speciaal ontwikkeld zijn voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar die extra uitgedaagd kunnen worden. Ook hebben we een Bee-Bot, voor groep 1 t/m 4, en Lego Mindstorms, voor groep 5 t/m 8, op school. Met de Bee-Bot en Lego Mindstorms leren de kinderen programmeren.

Het doel van de plusgroep en het hoogbegaafdheidbeleid is dat kinderen uitgedaagd blijven om te leren. Er wordt aangesloten bij het niveau van elke leerling. De kinderen worden zowel cognitief als sociaal emotioneel uitgedaagd.

Muziek

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft ons een subsidie toegekend waardoor we de komende jaren extra muzieklessen kunnen geven. De muzieklessen zullen gegeven worden door vakdocenten muziek.

De komende jaren gaan we het volgende doen:
-In alle groepen worden instrumenten systematisch in de muzieklessen gebruikt:
Voor de groepen 1 t/m 4 is de doelstelling dat de kinderen gebruik maken van verschillende ’kleine’ instrumenten. Ook bewegen op muziek komt veel aan bod in deze groepen. De kinderen leren dat muziek snel, langzaam, kort, lang, hoog of laag kan zijn. De kinderen gaan experimenterend te werk.
-In groep 3/4 leren de kinderen eenvoudige notatievormen, die gebruikt kunnen worden om muziek mee te spelen en/of te ontwerpen, of ter ondersteuning van het muziek beluisteren.
-In groep 5 maken de kinderen kennis met veel verschillende instrumenten die aangeboden worden door Stichting Hafabra. De lessen worden uitgevoerd door instrumentdocenten die via Hafabra naar de school komen.
-Aan het eind van groep 5 kunnen de kinderen een instrument kiezen dat ze willen leren bespelen. Dat kan na schooltijd bij de plaatselijke muziekvereniging ‘De Broederband’, die is aangesloten bij Hafabra.
-Daarnaast leren de kinderen dat er verschillende culturen, muziekstijlen en genres zijn en kunnen hier onderscheid tussen maken. De kinderen leren in groepjes muziek ontwerpen en uit te voeren.
-In de groepen 6 t/m 8 zullen er ook regelmatig muzieklessen gegeven worden door geschoolde muziekdocenten.
-De leerkrachten van De Hoekstee zullen ondersteuning krijgen van de vakdocenten muziek zodat ze zelf goede muzieklessen kunnen geven waarbij de SLO kerndoelen centraal staan.

Daarnaast krijgen de kinderen vanaf groep 5, op vrijwillige basis op donderdag om 15.00 uur les van de muziekvereniging De Broederband. U kunt uw kind hiervoor opgeven bij de leerkracht.

Lezen

Juf Lina en juf Henriette hebben de nascholing voor leescoördinator gevolgd. Tijdens de nascholing hebben ze een leesplan gemaakt. In het leesplan staat o.a. hoe we het lezen bevorderen bij kinderen, zowel op school als thuis. We hebben onze eigen bibliotheek ‘De Boekstee’ op school. De collectie wordt elk half jaar ververst. De kinderen mogen de boeken meenemen naar huis. Op school tijdens de lessen maken we natuurlijk ook gebruik van de bibliotheek.

In de groepen  5 t/m 8 gebruiken we het programma Kurzweil. Kurzweil is een programma op de computer dat alle digitale teksten voorleest. Ook spreekt het programma tijdens het typen de letters, woorden of hele zinnen uit. Zo hoort de leerling zowel de spelling als de zinsconstructie. Gemaakte fouten worden hierdoor zelfstandig ontdekt en verbeterd. Kinderen die moeite hebben met lezen en spellen of dyslectisch zijn hebben hier veel baat bij. De kinderen leren door het programma zelfstandig te lezen, teksten te begrijpen, beter te spellen en met succes toetsen te maken.

De kinderen gebruiken het programma op de computers in de groep en ze gebruiken Kurzweil op hun eigen werkplek d.m.v. laptops die we hebben aangeschaft. Op deze manier krijgen kinderen die moeite hebben met lezen en spellen of dyslectisch zijn meer ondersteuning in het begrijpen en verwerken van teksten.

Thematisch werken

Sinds 2016 werken we met de methode Alles-in-1. Dit is een nieuwe methode voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, natuur en Engels, waarin in vier jaar tijd 20 projecten worden behandeld. Vanaf het schooljaar 2017-2018 werkt ook groep 4 met de methode Alles-in-1.

De thema’s waarover gewerkt wordt zijn in groep 4 anders dan in de groepen 5 t/m 8. De groepen 5 t/m 8 werken altijd over hetzelfde thema. Op deze manier
kunnen de kinderen uit groep 5/6 ook samenwerken met kinderen uit groep 7/8. Door thematisch te werken neemt de nieuwsgierigheid en leergierigheid van kinderen neemt toe. Hieronder staat een overzicht van alle 20 thema’s.

Coöperatieve werkvormen

Alle leerkrachten hebben de scholing coöperatief leren gevolgd. Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in tweetallen of groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan.

De achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Bij coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de samenwerking. Er is dus sprake van een cognitief en een sociaal doel.

N.a.v. de Kanjertraining en coöperatief leren werken we in elke groep met maatjes. De kinderen hebben allemaal een maatje, waarmee ze op bepaalde momenten van de dag samenwerken of samen een bepaalde activiteit uitvoeren. Na een periode van een aantal schoolweken wordt er gerouleerd. Hoe vaak er gerouleerd wordt is afhankelijk van de groepsgrootte.